دانلود آهنگ دلی دلی شعر یادم رفت گروه سیریا MP3 ریمیکس و اصلی

دانلود آهنگ دلی دلی شعر یادم رفت گروه سیریا MP3 ریمیکس و اصلی

ریمیکس آهنگ ای ﻫﻤﻮ ﺷﻌﺮن ﻛﻪ ﻳﺎدم ﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮش دﻟﻰ دﻟﻰ ﻣﻴﻜﺮدم با صدای زن مرد معروف اینستاگرام

آهنگ محلی بندری گروه سیریا دلی دلی شعر یادم رفت اصلی با متن کامل

دانلود آهنگ های ترند اینستاگرام ایرانی ریلز

دانلود آهنگ دلی دلی شعر یادم رفت گروه سیریا MP3 ریمیکس و اصلی

دانلود آهنگ دلی دلی شعر یادم رفت گروه سیریا MP3 ریمیکس و اصلی

ای ﻫﻤﻮ ﺷﻌﺮن ﻛﻪ ﻳﺎدم ﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮش دﻟﻰ دﻟﻰ ﻣﻴﻜﺮدم

ﻣﻴﻨﺸﺴﻢ دم درﻳﺎ ﺗﻮ دل درﻳﺎ ﺳﻰ ﻣﻴﻜﺮدم

ﻫﻤﻮ ﺷﻌﺮن ﻛﻪ ﻳﺎدم ﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮش اﻫﻢ اﻫﻮم ﻣﻴﻜﺮدم

ﻗﺒﻞ ای ﻛﻪ ﺳﻴﺖ ﺑﺨﻮﻧﻢ ﻛﺮ او ﺗﻤﻮم ﻣﻴﻜﺮدم

دس ﭼﺸﺎت دﻟﻰ دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم ر

ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎت دﺳﺖ دﻟﻰ دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم ر

ﻣﻴﺎم ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﻟﺒﺎت دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم ر

ای ﺑﻪ ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪات ﻫﻰ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﻧﺪارم ﺳﺮ از اﻳﻦ ﺧﻤﺎر ﻣﺴﺘﻰ

ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮ ﻧﺒﻮدم ﻛﻪ ﺗﻮ ﺗﻮ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺘﻰ

ﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺒﺖ اﻓﺘﺪ

دﮔﺮان روﻧﺪ و آﻳﻨﺪ و ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ

دس ﭼﺸﺎت دﻟﻰ دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم ر

ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎت دﺳﺖ دﻟﻰ دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم ر

ﻣﻴﺎم ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﻟﺒﺎت دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم ر ای ﺑﻪ ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪات ﻫﻰ

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!